บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ Archives

January

Jan. 1stฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ภายในเราเอเฟซัส 3:20-21

December

Dec. 24thพระวิญญาณบอกเขาลูกา 2:26

January

Jan. 2ndให้เราใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเอเฟซัส 3:14-19

December

Dec. 30thคุณจะทำให้สำเร็จได้อย่างไรกาลาเทีย 3:2-3
Dec. 31stอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณเอเฟซัส 5:17-18
Dec. 29thขอพระองค์มา พระเยซู วิวรณ 22:17

January

Jan. 3rd เรากำลังทูลขอหรือเปล่าลูกา 11:13
Jan. 4thจากความว่างเปล่าปฐมกาล 1:2
Jan. 5thพระคุณแม้กระทั่งในยามที่เราทูลขอโรม 8:26-27
Jan. 6thฤทธิ์อำนาจ ความรัก และการควบคุมตนเอง2 ทิโมธี 1:7
Jan. 7th สิ่งมีค่าที่พระเจ้าให้1 เธสะโลนิกา 4:7-8
Jan. 8thลำธารของน้ำที่ให้ชีวิตยอห์น 7:37-39
Jan. 10thมากยิ่งกว่าที่คิดเอเฟซัส 3:20-21
Jan. 11thของขวัญที่พระเจ้าสัญญากิจการ 2:38-39

February

Feb. 1stพระวิญญาณให้อำนาจและบอกคำสั่งกิจการ 1:1-2

January

Jan. 31stลูกา 24:48-49
Jan. 12thของขวัญสำหรับผู้ที่เป็นของพระเจ้าโรม 8:9
Jan. 13thรับพระวิญญาณกิจการ 19:2 NLT; กิจการ 19:4-6

February

Feb. 2ndห้ามไปไหนกิจการ 1:4
Feb. 8thเสริมกำลังในการประกาศเอเฟซัส 6:18-20

January

Jan. 9thองค์ประกอบที่ขาดหายไปกิจการ 1:4-5
Jan. 14thเราจะใส่พระวิญญาณในเจ้าเอเสเคียล 37:13-14
Jan. 15thการเกิดใหม่และชีวิตใหม่ทิตัส 3:4-7
Jan. 17thสิ่งที่เราเป็นในตอนนี้1 โครินธ์ 6:9-11
Jan. 18thวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์1 โครินธ์ 6:19-20
Jan. 16thการเกิดแห่งพระวิญญาณยอห์น 3:5-6
Jan. 19thการเปลี่ยนแปลง2 โครินธ์ 3:16-18
Jan. 20thพระวิญญาณเสียใจเอเฟซัส 4:30
Jan. 21stผลของพระวิญญาณกาลาเทีย 5:22-23
Jan. 22ndเต็มไปด้วยพระวิญญาณเอเฟซัส 5:18-21
Jan. 23rdอธิษฐานด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณเอเฟซัส 6:18
Jan. 24thดาบของพระวิญญาณเอเฟซัส 6:17
Jan. 25thดลใจจากพระวิญญาณ2 ทิโมธี 3:14-17
Jan. 26thข้อความที่มาจากอำนาจของพระวิญญาณ1 โครินธ์ 2:4-5
Jan. 27thความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ1 โครินธ์ 2:12
Jan. 28thอย่าดับไฟของพระวิญญาณ1 เธสะโลนิกา 5:19-22
Jan. 29thคำพูดเตือนสติกิจการ 7:51-53
Jan. 30thการหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์มาระโก 3:28-30

February

Feb. 3rdอีกไม่นานกิจการ 1:5
Feb. 9thการอธิษฐานด้วยความรักและพระวิญญาณนำโรม 15:30
Feb. 7thพูดอย่างกล้าหาญกิจการ 4:29-31
Feb. 14thแหล่งกำเนิดแห่งความรักของเราโรม 5:5
Feb. 4thบอกคนทุกแห่งกิจการ 1:8
Feb. 5thเทลงมากิจการ 2:33
Feb. 6thพยานในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการ 5:32
Feb. 13thพระเจ้าสอนให้รัก1 เธสะโลนิกา 4:8-9
Feb. 15thมีเป้าหมายเดียวกันฟิลิปปี 2:1-2
Feb. 16thการมีสายสัมพันธ์ร่วมกัน2 โครินธ์ 13:14
Feb. 17thความรักในพระวิญญาณโคโลสี 1:8
Feb. 10thไม่ได้มาด้วยคำพูดเท่านั้น1 เธสะโลนิกา 1:5
Feb. 11thประกาศข่าวดีของพระคริสต์จนทั่วโรม 15:19
Feb. 12thเสริมกำลังในชีวิต1 ซามูเอล 16:13
Feb. 18thเป็นหนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณเอเฟซัส 4:3
Feb. 19thพระ​วิญญาณ​องค์​เดียว​กัน1 โครินธ์ 12:13
Feb. 20thหนึ่งเดียวเอเฟซัส 4:4-6
Feb. 21stการตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว​กันฟิลิปปี 1:27
Feb. 24thวิธีการทดสอบเพื่อตัดสินใจ1 โครินธ์ 12:2-3
Feb. 22ndให้​ทด​สอบ​พวก​วิญญาณ​1 ยอห์น 4:1
Feb. 23rdอันตราย!2 โครินธ์ 11:3-4
Feb. 25thเราไม่ได้ถูกหลอก!1 ยอห์น 4:2-3
Feb. 26thผู้ที่เจิมเรา1 ยอห์น 2:20-21
Feb. 27thพระคริสต์ได้สอนความจริงแก่เรา1 ยอห์น 2:26-27
Feb. 28thเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการ 10:38

March

Mar. 1stลมหายใจของพระเจ้าคือชีวิตของผม20180302
Mar. 2ndตัวหนังสือที่เขียนโดยพระวิญญาณ2 โครินธ์ 3:3
Mar. 3rdพันธสัญญาใหม่แห่งชีวิต2 โครินธ์ 3:5-6
Mar. 4thน้ำสำหรับจิตวิญญาณที่กระหายอิสยาห์ 44:3
Mar. 5thจิตใจใหม่เอเสเคียล 36:26-27
Mar. 6thไม่อีกแล้วเอเสเคียล 39:29
Mar. 7thสง่าราศีที่มากขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น2 โครินธ์ 3:7-8
Mar. 10thอิสรภาพ!2 โครินธ์ 3:16-18
Mar. 9thนำทางข้าพเจ้าในแผ่นดินที่ราบเรียบเพลงสดุดี 143:10
Mar. 11thเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้เพลงสดุดี 139:5-10
Mar. 8thวิญญาณใหม่เอเสเคียล 11:19-20
Mar. 12thเป็นที่ภูมิใจของพระเจ้า!มาระโก 1:9-11
Mar. 13thการทำให้มั่นใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์2 โครินธ์ 1:21-22
Mar. 14thสิ่งที่เป็นมัดจำ2 โครินธ์ 5:4-5
Mar. 15thประทับตราและช่วยให้รอดเอเฟซัส 1:13-14
Mar. 16thรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเอเฟซัส 1:17
Mar. 17thเข้าถึงพระเจ้าได้เท่ากันเอเฟซัส 2:17-18
Mar. 18thที่​อยู่​ของ​พระเจ้าเอเฟซัส 2:22
Mar. 19thคนบริสุทธิ์1 โครินธ์ 3:16-17
Mar. 20thความ​เป็น​น้ำหนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ที่​ได้​รับ​จาก​พระ​วิญญาณเอเฟซัส 4:3-4
Mar. 21stทำให้บริสุทธิ์1 เปโตร 1:2
Mar. 22ndความอยากรู้ของผู้พูดแทนพระเจ้า1 เปโตร 1:10-11
Mar. 23rdอยากรู้1 เปโตร 1:12
Mar. 24thพระผู้ช่วยที่จะมาตามสัญญาอิสยาห์ 11:1-2
Mar. 25thได้รับการดลใจให้พูดโดยพระวิญญาณ2 เปโตร 1:21
Mar. 26thวิญญาณของพระเจ้าลงมาเหนือเขาอิสยาห์ 42:1
Mar. 27thทำให้มีชีวิตในพระวิญญาณ1 เปโตร 3:18
Mar. 28thมีเกียรติเมื่อโดนดูหมิ่น1 เปโตร 4:14
Mar. 29thพวกเขาไม่มีพระวิญญาณJude 18-19
Mar. 30thท่ามกลางความ​รัก​ของ​พระเจ้าJude 20-21

April

Apr. 1stใครที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่พระเจ้าได้อิสยาห์ 40:12-13
Apr. 2ndคำที่มาจากพระวิญญาณ1 โครินธ์ 2:12-13
Apr. 3rdวิญญาณ​ที่​ให้​ชีวิต1 โครินธ์ 15:45

March

Mar. 31stเข้าใจพระวิญญาณ1 โครินธ์ 2:7-8 NLT; 1 โครินธ์ 2:14

April

Apr. 4thพระเยซู: พระนามเหนือนามอื่นใดโรม 1:3-4
Apr. 5thอยู่ที่จิตใจโรม 2:28-29
Apr. 6thหลุดพ้นโรม 7:6
Apr. 7thไม่ต้องถูกลงโทษโรม 8:1-2
Apr. 8thตาม​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์โรม 8:3-4
Apr. 9thใครควบคุมคุณโรม 8:5
Apr. 10thชีวิต​และ​สันติสุขโรม 8:6
Apr. 11thพระ​วิญญาณ​จะ​นำ​ชีวิต​ใหม่​ให้​กับ​คุณโรม 8:10
Apr. 12thชีวิต​กับ​ร่าง​ที่​ต้อง​ตาย​โรม 8:11
Apr. 13thอำนาจที่จะเอาชนะโรม 8:12-13
Apr. 14thอับบา พ่อโรม 8:15
Apr. 15thพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำโรม 8:14
Apr. 16thลูกๆ ของพระเจ้าโรม 8:16
Apr. 17thพระองค์​​ทำ​ให้​เรา​เป็น​ลูก​ของ​พระองค์​โรม 8:22-23
Apr. 18thไม่สามารถออกมาเป็นคำพูดได้โรม 8:26
Apr. 19thพระบิดารู้จิตใจของเราโรม 8:27
Apr. 20thการยืนยันโรม 9:1
Apr. 21stใครจะไม่ชอบสิ่งดีๆ เหล่านี้บ้างล่ะโรม 14:17-18
Apr. 22ndเหลือล้นโรม 15:13
Apr. 23rdการตั้งครรภ์ของมารีย์มัทธิว 1:18
Apr. 24thการทำให้วางใจมากขึ้นมัทธิว 1:19-20
Apr. 25thด้วย​ไฟมัทธิว 3:11
Apr. 26thเป็นที่พอใจของพระบิดามากมัทธิว 3:16-17
Apr. 27thพระวิญญาณพาไปมัทธิว 4:1
Apr. 28thผู้รับใช้ของพระเจ้ามัทธิว 12:18
Apr. 29thอาณา​จักร​ของ​พระเจ้า​มา​ถึงมัทธิว 12:28
Apr. 30th​คำ​หมิ่น​ประมาท​มัทธิว 12:31-32

May

May. 1stข้อพระคัมภีร์มาจากการดลใจของพระวิญญาณมัทธิว 22:41-44
May. 2ndงานที่พระเยซูมอบหมายและพระสัญญามัทธิว 28:18-20
May. 3rdพระผู้ไถ่ พระวิญญาณของข้าพระองค์ อิสยาห์ 59:21
May. 4thพระวิญญาณจะถูกเทจากเบื้องบนลงมาอิสยาห์ 32:15
May. 5thพระผู้สร้างและผู้ดูแลเพลงสดุดี 104:30
May. 6thเทศกาลเพ็นเทคอสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าสัญญาโยเอล 2:28-29
May. 7thเป้าหมายของงานประกาศลูกา 4:18-19
May. 8th​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​สุข​ใน​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ลูกา 10:21
May. 9thพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดไว้เมื่อ​นาน​มา​แล้ว​กิจการ 1:15-16
May. 10thเปลวไฟแห่งสวรรค์กิจการ 2:1-4
May. 11thตอนนี้เป็นยุตสุดท้ายกิจการ 2:17
May. 12thเรา​จะ​เท​พระ​วิญญาณ​ของ​เรากิจการ 2:18
May. 13thของขวัญกิจการ 2:38-39
May. 14thคำพูดที่มาจากพระวิญญาณกิจการ 4:8
May. 15thการทำให้คำพูดของพระวิญญาณเข้าใจง่ายขึ้นกิจการ 4:25
May. 16thความกล้าหาญกิจการ 4:31
May. 17th​โกหก​ต่อ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ กิจการ 5:3
May. 18thการสมคบคิดกิจการ 5:9
May. 19thพยานกิจการ 5:30-32
May. 20thเต็ม​ไป​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์และ​เฉลียว​ฉลาดกิจการ 6:3
May. 21stเต็ม​ไป​ด้วย​ความเชื่อและพระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์กิจการ 6:3 ESV, กิจการ 6:5
May. 22ndสู้ไม่ได้กิจการ 6:10
May. 23rdพวกคนหัวแข็งกิจการ 7:51
May. 24th​มอง​ขึ้น​บน​ท้องฟ้า และ​ได้​เห็น​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระเจ้กิจการ 7:55
May. 25thชาว​สะมาเรียได้​รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์กิจการ 8:14-17
May. 26thไม่ได้​มี​ส่วนร่วม​ใน​เรื่อง​ของพระเจ้ากิจการ 8:18-21
May. 27thนำไปยังภารกิจกิจการ 8:29
May. 28thนำไปยังภารกิจอีกอย่างหนึ่งกิจการ 8:38-40
May. 29thพระเจ้าที่ทำให้ประหลาดใจกิจการ 9:17
May. 30thพวกเขาเจริญ​มาก​ขึ้นกิจการ 9:30-31
May. 31stช่วยไขปริศนากิจการ 10:19

June

Jun. 1stเจิมด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณกิจการ 10:36-38
Jun. 2ndเท​ของ​ขวัญ​แห่ง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ให้​กับ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​กิจการ 10:44-45
Jun. 3rdไม่มีใครคัดค้านกิจการ 10:46b-48
Jun. 4thพระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์บอกกิจการ 11:12
Jun. 5thผม​เป็น​ใคร​ล่ะ ที่​จะ​ไป​ขัด​ขวาง​พระเจ้ากิจการ 11:15-17
Jun. 6th​เป็น​คนดีกิจการ 11:24
Jun. 7thทำนาย​ผ่าน​ทาง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​กิจการ 11:27-30
Jun. 8thจากการนมัสการไปถึงงานพันธกิจกิจการ 13:2
Jun. 9thทำให้เคลื่อนไปกิจการ 13:4
Jun. 10thสิทธิอำนาจกิจการ 13:9-10
Jun. 11thความชื่นชมยินดีจากพระวิญญาณกิจการ 13:52
Jun. 12thพระองค์​ยอมรับ​กิจการ 15:8
Jun. 13thข้อสรุปที่มาจากพระวิญญาณกิจการ 15:28
Jun. 14thสัญญาณห้ามกิจการ 16:6-7
Jun. 15thที่สำคัญที่สุดกิจการ 19:1-2
Jun. 16thข้อพิสูจน์ที่บอกว่าพวกเขาเป็นของพระเจ้ากิจการ 19:6
Jun. 17thความทุกข์ยากลำบากในพระวิญญาณกิจการ 20:22-23
Jun. 18th​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์แต่ง​ตั้งกิจการ 20:28
Jun. 19thพระวิญญาณเตือนกิจการ 21:4
Jun. 20thมัดกิจการ 21:10-11
Jun. 21stพระวิญญาณบอกไว้ก่อนแล้วกิจการ 28:25
Jun. 22ndผู้รับใช้พิเศษโรม 15:15b-17
Jun. 23rdคุณได้รับพระวิญญาณอย่างไรกาลาเทีย 3:2
Jun. 24thทำ​ไม​คุณ​ถึง​โง่​อย่าง​นี้ กาลาเทีย 3:3
Jun. 25thพระเจ้า​ให้​พระ​วิญญาณ​กาลาเทีย 3:5
Jun. 26thพระพรเดียวกันตามที่​พระเจ้า​ได้​สัญญา​ไว้​กาลาเทีย 3:14
Jun. 27thพระวิญญาณที่ร้องเรียกพระเจ้ากาลาเทีย 4:6
Jun. 28thเหมือน​กับ​เหตุการณ์​ในอดีตกาลาเทีย 4:29
Jun. 29thรอคอยเพราะมีพระวิญญาณกาลาเทีย 5:5
Jun. 30thให้พระวิญญาณนำชีวิตกาลาเทีย 5:16

July

Jul. 1stขัดแย้งกับพระวิญญาณกาลาเทีย 5:17-18
Jul. 2ndผลของพระวิญญาณกาลาเทีย 5:22-23
Jul. 3rdติด​ตาม​พระ​วิญญาณกาลาเทีย 5:25
Jul. 4thช่วย​ให้​เขา​กลับ​มา​อยู่​ใน​ทาง​ที่​ถูกต้องด้วย​ความ​สุภาพกาลาเทีย 6:1
Jul. 5thเก็บ​เกี่ยว​ชีวิต​ที่​อยู่​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไปกาลาเทีย 6:8
Jul. 6thพระคำของพระเจ้ามาทางพระวิญญาณเศคาริยาห์ 7:12
Jul. 7thการไม่สนใจพระวิญญาณอิสยาห์ 30:1
Jul. 8thพระวิญญาณจะอยู่กับคนของพระเจ้าตลอดไปอิสยาห์ 59:21
Jul. 9thงานที่ขับเคลื่อนด้วยอำนาจพระวิญญาณอิสยาห์ 61:1
Jul. 10thทำให้พระวิญญาณเสียใจอิสยาห์ 63:8-10
Jul. 11thพระเจ้าอยู่ที่ไหนอิสยาห์ 63:11
Jul. 12thการพักสงบที่มาจากพระวิญญาณอิสยาห์ 63:13-14
Jul. 13thพระเจ้าตรัสเช่นนี้2 พงศาวดาร 24:20
Jul. 14thขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปเพลงสดุดี 51:11
Jul. 15thพระเยซูจะ​จุ่ม​พวก​คุณ​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์มาระโก 1:8
Jul. 16thช่วงเวลาแห่งสง่าราศีมาระโก 1:10
Jul. 17thพระ​วิญญาณ​ส่งมาระโก 1:12-13
Jul. 18thโทษตลอดไปมาระโก 3:28-30
Jul. 19thพูด​ตาม​​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​มาระโก 12:36
Jul. 20thไม่​ต้อง​ห่วง​ว่า​จะ​พูดอย่าง​ไรมาระโก 13:11
Jul. 21stพระเจ้า​​ยืนยัน​เรื่อง​ความ​รอดฮีบรู 2:3-4
Jul. 22ndพระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ พูด​ว่าฮีบรู 3:7-8
Jul. 23rdดาบแห่งพระวิญญาณฮีบรู 4:12
Jul. 24thเคย​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ฮีบรู 6:4-6a
Jul. 25thพระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ชี้​ให้​เห็นฮีบรู 9:8-9
Jul. 26thผ่านทางพระวิญญาณฮีบรู 9:15
Jul. 27thการยืนยันฮีบรู 10:15-16
Jul. 28thการดูถูก​พระ​วิญญาณฮีบรู 10:29
Jul. 29thทำให้​บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณ1 เปโตร 1:1-2
Jul. 30th​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ได้​ทำ​ให้​เป็น​ของ​พระองค์​โดย​เฉพาะโรม 15:15-16
Jul. 31stเคยเป็น1 โครินธ์ 6:11

August

Aug. 1stพระวิญญาณที่ทำให้คุณเป็นคนของพระเจ้า2 เธสะโลนิกา 2:13
Aug. 2nd​ความ​รู้​ถึง​ความ​ต้อง​การ​ของ​พระเจ้าโคโลสี 1:9
Aug. 3rdเพลง​จาก​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์โคโลสี 3:16
Aug. 4thการอวยพระพรจากพระวิญญาณเอเฟซัส 1:3
Aug. 5thพระพร​ที่​มา​จาก​พระ​วิญญาณ​โรม 1:11
Aug. 6thเอา​จริงเอา​จัง​กับ​พระ​วิญญาณโรม 12:11
Aug. 7thพระพร​ฝ่าย​พระ​วิญญาณ​โรม 15:27
Aug. 8thเปิดตาให้เห็นยอห์น 1:31-32
Aug. 9th​พระบุตรองค์เดียว​ของ​พระเจ้ายอห์น 1:33-34
Aug. 10thชีวิตใหม่ยอห์น 3:4-5
Aug. 11thมีเพียง​พระ​วิญญาณเท่านั้นที่ทำ​ให้​เรา​เกิด​มา​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้ายอห์น 3:6
Aug. 12th​จะ​ต้อง​เกิด​ใหม่ยอห์น 3:7
Aug. 13thความลึกลับของพระวิญญาณยอห์น 3:8
Aug. 14thอย่าง​เต็มที่​ไม่​จำกัด​ยอห์น 3:34-35
Aug. 15th​เวลา​นั้น​​มา​ถึง​แล้วยอห์น 4:23-24
Aug. 16thต้องยอห์น 4:23-24
Aug. 17thไม่มีอะไรสำคัญกว่ายอห์น 6:63
Aug. 18thรอคอยลำธารที่ไหลออกมายอห์น 7:37-39
Aug. 19thเพื่อนที่อยู่ด้วยเสมอยอห์น 14:15-16
Aug. 20thพระวิญญาณแห่งความจริงยอห์น 14:16-18
Aug. 21stของขวัญตอนจากของพระเยซูยอห์น 14:25-27
Aug. 22ndการเป็นพยานยอห์น 15:26
Aug. 23rdดีกว่าที่จะจากไปยอห์น 16:7
Aug. 24thการนำมาถึงที่พิเศษยอห์น 16:12-14
Aug. 25thพระวิญญาณจะบอกกับคุณยอห์น 16:15
Aug. 26thสำเร็จแล้วยอห์น 19:30
Aug. 27thรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอห์น 20:21-23

October

Oct. 25thความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดโรม 5:5

August

Aug. 28thเรียกเพื่อที่พระเจ้าจะตรัสด้วยเอเสเคียล 2:1-3
Aug. 29thจงพูดเอเสเคียล 3:10-12
Aug. 31stเสียงเดียวที่เป็นความจริงเอเสเคียล 11:2-4
Aug. 30thพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยกเอเสเคียล 11:1

September

Sep. 1stเรารู้ว่าเจ้าคิดอะไรอยู่เอเสเคียล 11:5
Sep. 2ndจิตวิญญาณใหม่ในท่านเอเสเคียล 11:19-20
Sep. 3rdจารึกบนหัวใจของพวกเขาเยเรมีย์ 31:33-34
Sep. 4thไม่​ได้​ขึ้น​อยู่​กับ​กฎ​ที่​เป็น​ตัว​หนังสือ แต่​ขึ้น​กับ​พระ​วิญญาณ2 โครินธ์ 3:4-6
Sep. 5th​ถูก​เปลี่ยน​ให้​เหมือน​กับ​พระเมสสิยาห์2 โครินธ์ 3:16-18
Sep. 6thชีวิตแห่งพระวิญญาณกาลาเทีย 5:24-25
Sep. 7thเชิญพระวิญญาณเข้ามาโรม 8:9
Sep. 8thเหมือนที่พระเจ้าทำให้พระเยซูโรม 8:10-11
Sep. 9th​ฆ่า​การ​กระทำ​บาป​ของ​ร่าง​กายโรม 8:12-13
Sep. 10thพระเจ้ารับเราเป็นลูกโรม 8:14-15
Sep. 11th​ทายาท​ของ​พระเจ้าโรม 8:16-18
Sep. 12th​พระพร​ส่วน​แรก​จาก​พระเจ้า​โรม 8:23
Sep. 13thพวก​คุณ​​ไม่​ยอม​เชื่อ​ฟัง​กฎ​กิจการ 7:51-53
Sep. 14thคำสอนจากพระเจ้า1 เธสะโลนิกา 4:8
Sep. 15th​ดูถูก​พระ​วิญญาณ​ฮีบรู 10:28-29
Sep. 16thอย่า​ทำ​ให้​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า​เสียใจ เอเฟซัส 4:30
Sep. 17th​ดับ​ไฟ​พระ​วิญญาณ1 เธสะโลนิกา 5:19
Sep. 18thภายใต้อิทธิพลเอเฟซัส 5:18
Sep. 19thนิมิตจากพระวิญญาณของพระเจ้าเอเสเคียล 11:24
Sep. 20th​พระเจ้า​จะ​ได้​รับ​เกียรติ​ยศ​จาก​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ที่​เรา​ทำ1 เปโตร 4:10-11
Sep. 21stให้ใช้พรสวรรค์โรม 12:6-8
Sep. 22ndต่างกันแต่พระวิญญาณเดียวกัน1 โครินธ์ 12:4-6
Sep. 23rdพระวิญญาณทรงยกข้าพเจ้าขี้นเอเสเคียล 43:5
Sep. 24thพระวิญญาณชี้แนะ20180925
Sep. 25thพระวิญญาณนำกิจการ 16:6-7
Sep. 26th​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์สั่ง กิจการ 20:22
Sep. 27thท่ามกลางเอเสเคียล 37:1
Sep. 28thเวลาแห่งพระวิญญาณลูกา 2:25-28
Sep. 29thลมหายใจชีวิตเอเสเคียล 37:9-10
Sep. 30thแล้วพวกเจ้าจะรู้เอเสเคียล 37:14

October

Oct. 1st​วิญญาณ​ที่​ให้​ชีวิต1 โครินธ์ 15:45
Oct. 2ndพระวิญญาณให้ชีวิต2 โครินธ์ 3:6
Oct. 3rdพระวิญญาณของพระเจ้าทำให้เติบโตกาลาเทีย 6:7-8
Oct. 4th​พระ​วิญญาณ​ทั้ง​เจ็ดวิวรณ 1:4-5
Oct. 5thไฟของพระเจ้าวิวรณ 4:5
Oct. 6thพระเจ้าส่งพระวิญญาณไปในโลกวิวรณ 5:6
Oct. 7thนมัสการในพระวิญญาณวิวรณ 1:10-11a
Oct. 8thนมัสการด้วยพระวิญญาณฟิลิปปี 3:3
Oct. 9thการนมัสการทำให้มีอำนาจของพระวิญญาณเอเฟซัส 5:18-21
Oct. 10thต่อหน้าบัลลังก์วิวรณ 4:2
Oct. 11thอธิษฐานในพระวิญญาณเอเฟซัส 6:18
Oct. 12thอธิษฐาน​ด้วย​ความ​ช่วย​เหลือ​จาก​พระ​วิญญาณ​Jude 20-21
Oct. 13thผู้นมัสการที่แท้จริงยอห์น 4:23
Oct. 14thคนที่นมัสการอย่างที่พระเจ้าตามหายอห์น 4:23-24
Oct. 15thสิ่งที่พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรวิวรณ 2:7
Oct. 16thเป็นประโยชน์เพราะพระวิญญาณ2 ทิโมธี 3:16-17
Oct. 17thพระ​เยซู​คือ​องค์​เจ้า​ชีวิต1 โครินธ์ 12:3
Oct. 18th​ฟัง​สิ่ง​ที่​พระ​วิญญาณ​บอกวิวรณ 2:11
Oct. 19th​ชีวิตจากพระวิญญาณ​ใน​ร่าง​ที่​ต้อง​ตายโรม 8:10-11
Oct. 20th​พระพร​ส่วน​แรก​จาก​พระเจ้า​เพื่อสง่าราศีในอนาคตโรม 8:22-23
Oct. 21stฟังสิ่งที่พระวิญญาณสัญญาวิวรณ 2:17
Oct. 22ndลักษณะที่มีพระวิญญาณอยู่ด้วย2 โครินธ์ 6:3-6
Oct. 23rd​ที่​ให้​ชีวิตยอห์น 6:63
Oct. 24thฤทธิ์อำนาจใหม่โรม 8:2
Oct. 26thใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญ2 ทิโมธี 1:6-7
Oct. 27thตั้ง​หน้า​ตั้งตา​คอยกาลาเทีย 5:5
Oct. 28thเรา​รู้​การ​กระทำ​ของ​เจ้าวิวรณ 3:1-2
Oct. 29thเรารู้ว่าเจ้าคิดอะไรอยู่เอเสเคียล 11:5
Oct. 30th​ฟัง​สิ่ง​ที่​พระ​วิญญาณ​บอกวิวรณ 3:6
Oct. 31stคุณควรจะพูดอะไรลูกา 12:8; ลูกา 12:11-12

November

Nov. 1stความกล้าหาญกิจการ 4:31
Nov. 2nd​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ช่วยผมฟิลิปปี 1:19-20
Nov. 3rdวิหารใหม่ของพระเจ้าวิวรณ 3:13
Nov. 4thอย่าทำลาย​วิหาร​ของ​พระเจ้า1 โครินธ์ 3:16-17
Nov. 5th​ที่​อยู่บริสุทธิ์​ของ​พระ​วิญญาณ​ของ​พระเจ้าเอเฟซัส 2:20-22
Nov. 6th​วิหาร​สำหรับ​พระ​วิญญาณ1 เปโตร 2:4-5
Nov. 7thฟังคำเชิญวิวรณ 3:20, 22
Nov. 8thอำนาจที่เหนือการกระทำบาปโรม 8:13
Nov. 9thทำ​ให้​​บริสุทธิ์​หมดจด​ใน​ทุก​เรื่อง1 เธสะโลนิกา 5:23
Nov. 10thทำ​ให้​​บริสุทธิ์​โดยพระวิญญาณ2 เธสะโลนิกา 2:13
Nov. 16thเต้นรำกับพระวิญญาณโคโลสี 1:28-29
Nov. 11thพระเยซูมองเห็นและห่วงใยวิวรณ 5:6
Nov. 12thพยาน​เล่า​เรื่อง​ของ​เรา​ให้​คน​ฟัง​ทุก​หน​แห่ง​ใน​โลก​กิจการ 1:8
Nov. 13thเรา​ก็​จะ​ส่ง​พวก​คุณ​ไป​ยอห์น 20:21-22
Nov. 14thการยืนยันจากพระวิญญาณวิวรณ 14:13
Nov. 15thพระเจ้าให้​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์อยู่​ใน​ใจ​เรา2 โครินธ์ 1:20-22
Nov. 17thพลังที่อยู่ภายในเอเฟซัส 3:16
Nov. 18thมากยิ่งกว่าเอเฟซัส 3:20-21
Nov. 19thถูก​เปลี่ยน​ให้​เหมือน​กับ​พระองค์2 โครินธ์ 3:17-18
Nov. 20thชื่นชมยินดีลูกา 1:46-47
Nov. 21stความ​สุข​ใน​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ 20
Nov. 22ndไม่​ต้อง​ทุกข์​ใจ หรือ​หวาดกลัว​เลยยอห์น 14:25-27
Nov. 23rdชีวิตแห่ง​​การ​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า ​สันติสุข และ​​ความ​ชื่นชม​ยินดี​โรม 14:17-18
Nov. 24th​ความ​หวัง​อย่าง​เหลือ​ล้นโรม 15:13
Nov. 25thเต็มไปด้วยความสุขกิจการ 13:52
Nov. 26thพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้มีความสุขกาลาเทีย 5:22-23a
Nov. 27thยอมรับด้วยความสุข1 เธสะโลนิกา 1:6
Nov. 28th​เดิน​ทาง​ต่อ​ไป​ด้วย​ความ​ดีใจกิจการ 8:36-39
Nov. 30thทดสอบว่าเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าที่แท้จริง1 ยอห์น 4:1-3

December

Dec. 1stอยู่​กับ​คุณ​ตลอด​ไปยอห์น 14:15-17a

November

Nov. 29thได้เห็นความจริงที่น่ากลัววิวรณ 17:3

December

Dec. 2ndทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพระเยซูยอห์น 15:26
Dec. 3rdผู้นำทางเรายอห์น 16:13
Dec. 4thการโต้เถียงกันขัดขวางพระคำของพระเจ้ากิจการ 28:25-26
Dec. 5thฤทธิ์อำนาจที่อยู่เบื้องหลังการเป็นพยานวิวรณ 19:10
Dec. 6thพระวิญญาณบริสุทธิ์ยืนยันความจริงโรม 9:1
Dec. 7thพระองค์​ประทับ​ตรา​เป็น​เจ้า​ของเอเฟซัส 1:13
Dec. 8thเรากำลังฟังใคร1 ยอห์น 4:6
Dec. 9thการยืนยัน1 ยอห์น 5:6
Dec. 10thเก็บรักษาความจริงให้ดี2 ทิโมธี 1:14
Dec. 11thความหวังของพระเจ้าวิวรณ 21:10
Dec. 12thลำธาร​ของ​น้ำ​ที่​ให้​ชีวิต​กำลังไหล​ออก​มา​ยอห์น 7:37-39
Dec. 13thสำหรับผู้ที่กระหายวิวรณ 21:6
Dec. 14thน้ำ​ที่​ให้​ชีวิตวิวรณ 22:1-2
Dec. 15thของขวัญที่ไม่ต้องจ่ายอะไรวิวรณ 22:17
Dec. 16thผู้ให้ยอห์น 4:10
Dec. 17thน้ำพุ​ที่​ไหล​ไม่​หยุดยอห์น 4:13-14
Dec. 18thก่อนที่เขาจะเกิดลูกา 1:14-15
Dec. 19th​ลูก​ของ​พระเจ้าลูกา 1:35
Dec. 20thลูกา 1:41
Dec. 21stเต็ม​ไป​ด้วยคำพยากรณ์ลูกา 1:67
Dec. 22nd​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​​ให้​พลัง​ลูกา 1:80
Dec. 23rdรอคอยอย่าง​คน​​ชอบธรรมและ​อุทิศตนลูกา 2:25
Dec. 25thพระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​พา​ไปลูกา 2:27-32
Dec. 26thเหมือน​นก​พิราบ​ไลูกา 3:21-22
Dec. 27thเต็ม​เปี่ยม​ไป​ด้วยการทรงนำของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ลูกา 4:1
Dec. 28thฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​วิญญาณลูกา 4:14

February

Feb. 29thกิจการ 3:6-8

About this Devotional

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์