บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'หนึ่งเดียว'

20 กุมภาพันธ์ 2567

มี​เพียง​กาย​เดียว​และ​พระ​วิญญาณ​เดียว เหมือน​ที่​พระเจ้า​เรียก​พวก​คุณ​มา​ให้​มี​ความ​หวัง​เดียว มี​องค์​เจ้า​ชีวิต​องค์​เดียว ความ​เชื่อ​เดียว พิธี​จุ่ม​น้ำเดียว และ​มี​พระเจ้า​องค์​เดียว ผู้​เป็น​พระบิดา​ของ​ทุก​สิ่ง อยู่​เหนือ​ทุก​สิ่ง อยู่​ทั่ว​ทุก​สิ่งและ​อยู่​ใน​ทุก​สิ่ง
— เอเฟซัส 4:4-6 NLT

ใจความสำคัญ

การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความหมายมากกว่าแค่การเข้ากันได้ หัวใจหลักในการรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการสร้างสันติ (เอเฟซัส 4:3) มีความจริงหลักเพียงอย่างเดียว เปาโลเน้นให้เห็นถึงความจริงที่เป็นหลักนี้โดยใช้คำว่า “เดียว” ถึง 7 ครั้ง โดยมีองค์ประกอบสำคัญสำหรับความเชื่อของเราทั้ง 7 อย่าง รวมทั้ง “พระวิญญาณองค์เดียว” ซึ่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทำงานในเรา เราต้องไม่ละเลยความสำคัญของพระวิญญาณ เราต้องตระหนักว่า “องค์เจ้าชีวิตองค์เดียว” ที่ให้ชีวิตและเป็น “ความหวังเดียว” “ความเชื่อเดียว” และ “พิธีจุ่มน้ำเดียว” และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เสริมกำลังและให้เราเป็น “ร่างกายเดียว” เมื่อเราถวายเกียรติแด่ “พระเจ้าองค์เดียว”

คำอธิษฐานประจำวัน

พระยาห์เวห์ พระองค์เป็นพระเจ้า ข้าพระองค์มุ่งมั่นที่จะรักองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ สุดความคิด และสุดกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญที่ทรงให้ข้าพระองค์เห็นว่าพระองค์เป็นพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับพระเยซู พระบุตรของพระองค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความเชื่อคริสเตียนของข้าพระองค์ เป็นแหล่งความหวังของข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์รับพิธีจุ่มน้ำ ขอบพระคุณที่พระองค์อยู่ในข้าพระองค์ในฐานะพระวิญญาณที่ผูกพันข้าพระองค์กับร่างกายของพระองค์ ซึ่งก็คือคริสตจักร และมีสายสัมพันธ์กับพระองค์ ขอให้ความคิดและการใช้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าผู้เดียว อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

Archived Facebook Comments

Other Devotionals from Heartlight for 20 กุมภาพันธ์ 2567

The classic twice-daily devotional from Charles H. Spurgeon.
"And who comforteth like him? Go to some poor, melancholy, distressed child of God; tell him sweet promises, and whisper in his ear choice words of..."
A one-year devotional guide through the book of Acts.
"[Peter continued,] "Friends, I realize that what you and your leaders did to Jesus was done in ignorance. But God was fulfilling what all the prophets..."
A daily devotional featuring wise counsel found in Scripture.
"A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger."
A daily passage of Scripture emphasizing praise to our God.
"Am I a God who is only close at hand?" says the Lord. "No, I am far away at the same time. Can anyone hide from me in a secret place? Am I not..."

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์