บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'การตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว​กัน'

21 กุมภาพันธ์ 2567

แต่​สิ่ง​ที่​สำคัญ​ที่​สุด​คือ ให้​ตั้งใจ​ที่​จะ​ใช้​ชีวิต​ร่วม​กัน อย่าง​สอด​คล้อง​กับ​ข่าว​ดี​ของ​พระคริสต์ แล้ว​ไม่​ว่า​ผม​จะ​มา​เจอ​พวก​คุณ​หรือ​แค่​ได้​ฟัง​ข่าวคราว​ของ​พวก​คุณ ผม​จะ​ได้​รู้​ว่า​พวก​คุณ​ได้​ตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว​กัน และ​ได้​ต่อสู้​เป็น​น้ำหนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน เพื่อ​ความ​เชื่อ​ที่​เกิด​มา​จาก​ข่าว​ดี​นั้น
— ฟิลิปปี 1:27 NIV

ใจความสำคัญ

ในตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าคำว่า “พระวิญญาณ Spirit” ควรขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ แต่หลังจากที่คิดไตร่ตรอง ผมก็คิดว่าควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นสำหรับคำว่า “พระวิญญาณ Spirit” จากที่เราได้อ่านไปสองสามวันมานี้ ความรักที่เรามีต่อกันและกันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระคริสต์ ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรายืนหยัดร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน เพราะสายสัมพันธ์ที่เรามีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรามีกำลังในการมุ่งมั่นไปถึงเป้าหมายเดียวกัน และให้เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เรามีความ​รัก ความ​ยินดี สันติ‍สุข ความ​อดทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อ‍สัตย์ ความ​สุภาพ‍อ่อน‍โยน การ​รู้‍จัก​บัง‍คับ​ตนในชีวิตของเราพระพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วย (กาลาเทีย 5:22-23) ดังนั้น ขอให้เราให้อิทธิพลของพระวิญญาณเปลี่ยนแปลงเรา เพื่อที่เราจะได้ทำงานร่วมกัน เพื่อข่าวดีเรื่องพระเยซู

คำอธิษฐานประจำวัน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต ข้าพระองค์อยากจะถวายเกียรติแด่พระองค์ แบ่งปันเรื่องราวพระเยซู แสดงให้คนอื่นเห็นถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์อยากเป็นพระพรให้กับคนของพระองค์ และยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพวกเขา ทำงานเพื่อข่าวดีของพระองค์ ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ในความตั้งใจนี้ ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในจิตใจของข้าพระองค์ และขออย่าให้ความผิดหวัง ความยากลำบาก ความเสียใจ หรือความต้องการทางฝ่ายเนื้อหนังมาหันเหความสนใจของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

Archived Facebook Comments

Other Devotionals from Heartlight for 21 กุมภาพันธ์ 2567

A daily devotional about God's power for our battles.
"It was by faith that Moses prepared the Passover and spread the blood on the doors so the one who brings death would not kill the firstborn sons of..."
The classic twice-daily devotional from Charles H. Spurgeon.
"We should be abler teachers of others, and less liable to be carried about by every wind of doctrine, if we sought to have a more intelligent..."
A daily passage of Scripture emphasizing praise to our God.
"When the Lord brought back his exiles to Jerusalem, it was like a dream! We were filled with laughter, and we sang for joy. And the other nations..."
A daily dose of Christian quotes to inspire and encourage.
"We must learn to live together as brothers or perish together as fools."

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์