บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'การตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว​กัน'

21 กุมภาพันธ์ 2567

แต่​สิ่ง​ที่​สำคัญ​ที่​สุด​คือ ให้​ตั้งใจ​ที่​จะ​ใช้​ชีวิต​ร่วม​กัน อย่าง​สอด​คล้อง​กับ​ข่าว​ดี​ของ​พระคริสต์ แล้ว​ไม่​ว่า​ผม​จะ​มา​เจอ​พวก​คุณ​หรือ​แค่​ได้​ฟัง​ข่าวคราว​ของ​พวก​คุณ ผม​จะ​ได้​รู้​ว่า​พวก​คุณ​ได้​ตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว​กัน และ​ได้​ต่อสู้​เป็น​น้ำหนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน เพื่อ​ความ​เชื่อ​ที่​เกิด​มา​จาก​ข่าว​ดี​นั้น
— ฟิลิปปี 1:27 NIV

ใจความสำคัญ

ในตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าคำว่า “พระวิญญาณ Spirit” ควรขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ แต่หลังจากที่คิดไตร่ตรอง ผมก็คิดว่าควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นสำหรับคำว่า “พระวิญญาณ Spirit” จากที่เราได้อ่านไปสองสามวันมานี้ ความรักที่เรามีต่อกันและกันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระคริสต์ ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรายืนหยัดร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน เพราะสายสัมพันธ์ที่เรามีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรามีกำลังในการมุ่งมั่นไปถึงเป้าหมายเดียวกัน และให้เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เรามีความ​รัก ความ​ยินดี สันติ‍สุข ความ​อดทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อ‍สัตย์ ความ​สุภาพ‍อ่อน‍โยน การ​รู้‍จัก​บัง‍คับ​ตนในชีวิตของเราพระพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วย (กาลาเทีย 5:22-23) ดังนั้น ขอให้เราให้อิทธิพลของพระวิญญาณเปลี่ยนแปลงเรา เพื่อที่เราจะได้ทำงานร่วมกัน เพื่อข่าวดีเรื่องพระเยซู

คำอธิษฐานประจำวัน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต ข้าพระองค์อยากจะถวายเกียรติแด่พระองค์ แบ่งปันเรื่องราวพระเยซู แสดงให้คนอื่นเห็นถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์อยากเป็นพระพรให้กับคนของพระองค์ และยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพวกเขา ทำงานเพื่อข่าวดีของพระองค์ ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ในความตั้งใจนี้ ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในจิตใจของข้าพระองค์ และขออย่าให้ความผิดหวัง ความยากลำบาก ความเสียใจ หรือความต้องการทางฝ่ายเนื้อหนังมาหันเหความสนใจของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

Archived Facebook Comments

Other Devotionals from Heartlight for 21 กุมภาพันธ์ 2567

The classic twice-daily devotional from Charles H. Spurgeon.
"We should be abler teachers of others, and less liable to be carried about by every wind of doctrine, if we sought to have a more intelligent..."
A daily dose of Christian quotes to inspire and encourage.
"We must learn to live together as brothers or perish together as fools."
A daily devotional featuring a Bible verse, thought and prayer.
"Be not afraid, O land (of Judah); be glad and rejoice. Surely the LORD has done great things."
A daily passage of Scripture emphasizing praise to our God.
"When the Lord brought back his exiles to Jerusalem, it was like a dream! We were filled with laughter, and we sang for joy. And the other nations..."

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์