บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'ทำให้บริสุทธิ์'

21 มีนาคม 2561

พระเจ้า​พระบิดา​ได้​เลือก​คุณ​มา​ตาม​แผน​การ​ที่​พระองค์​ได้​วาง​ไว้​ตั้ง​นาน​มา​แล้ว โดย​ให้​พระ​วิญญาณ​ชำระ​ล้าง​คุณ​ให้​บริสุทธิ์ พระเจ้า​ทำ​อย่าง​นี้​เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า และ​เข้า​เป็น​คน​ของ​พระองค์​เพราะ​ความ​ตาย​ของ​พระ​เยซูคริสต์ ขอ​พระเจ้า​ให้​ความ​เมตตา​กรุณา​และ​สันติสุข​กับ​คุณ​อย่าง​ล้น​เหลือ
— 1 เปโตร 1:2 NLT

ใจความสำคัญ

เรื่องราวการทรงเรียกอิสยาห์ของพระเจ้าเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจดีนะครับ (อิสยาห์ 6:1-8) เขารู้ว่าเขาทำบาปและไม่สมควรที่พระเจ้าจะเรียกใช้ และเขาก็ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยเสราฟิมที่มาจากพระเจ้าเอง การชำระนีี้ทำให้อิสยาห์บริสุทธิ์ และทำให้เขามีคุณสมบัติที่จะรับใช้พระเจ้า ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ เปาโลเตือนให้เราเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทำกับอิสยาห์ พระองค์ก็ทำในเราด้วย โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และเลือดของพระเยซู เราได้รับการชำระและเป็นคนบริสุทธิ์ พระเจ้าตั้งใจที่จะทำแบบนั้น ตามแผนงานของพระองค์ที่มีมานานแล้ว ด้วยของขวัญแห่งพระคุณนี้เราจึงอุทิศตนในการเชื่อฟังและการรับใช้พระเจ้า เพื่อให้พระคุณและสันติสุขนี้ไหลล้นอยู่ในชีวิตของเรา อย่าลืมนะครับว่าเราได้รับการชำระโดยการเสียสละของพระเยซู และถูกทำให้เป็นคนบริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระเจ้าเลือกเราให้ทำงานของพระองค์ในโลกนี้

คำอธิษฐานประจำวัน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์สารภาพว่าบ่อยครั้งที่ข้าพระองค์ไม่คิดว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์ แต่เมื่อข้าพระองค์ระลึกได้ว่าพระองค์อยู่ภายในข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และใคร่ครวญถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู ข้าพระองค์ก็ตระหนักว่าข้าพระองค์ไม่ได้แสวงหาที่จะใช้ชีวิตอย่างผู้ที่บริสุทธิ์ของพระองค์เท่าที่ควร ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ทำเหมือนกับว่าความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นเรื่องธรรมดา ข้าพระองค์ขออุทิศตนในการรับใช้พระองค์ด้วยความบริสุทธิ์โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์