บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'สำหรับผู้ที่กระหาย'

13 ธันวาคม 2562

แล้ว​พระเจ้า​พูด​กับ​ผม[ยอห์น]​ว่า “มัน​สำเร็จ​แล้ว เรา​คือ​อัลฟา​และ​โอเมกา เป็น​จุด​เริ่มต้น​และ​จุด​จบ ใคร​กระหาย เรา​จะ​ให้​น้ำ​ดื่ม​จาก​แหล่ง​น้ำ​แห่ง​ชีวิต โดย​ไม่​ต้อง​จ่าย​อะไร​เลย
— วิวรณ 21:6 NIV

ใจความสำคัญ

พระเยซูบอกถึงพระสัญญาของพระองค์อีกครั้งในหลายปีต่อมาผ่านทางทูตสวรรค์ที่ปรากฏแก่ยอห์น เป็นพระสัญญาเหมือนตอนที่พระองค์เริ่มงานของพระองค์ สัญญาที่เกี่ยวกับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เรามีความชื่นบานภายในจิตใจ (ยอห์น 7:37-39) แต่ในครั้งนี้พระเยซูไม่ได้เป็นคนให้สัญญาในขณะที่ทรงทำงานอยู่ในโลกนี้ แต่เป็นฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้า พระเยซูเสด็จกลับไปสวรรค์และให้ยอห์นพูดข้อความนี้กับคนในคริสตจักรต่างๆ กุญแจสำคัญในการที่จะรับลำธารแห่งชีวิตสำหรับผู้ที่ติดตามพระเยซูก็คือ การรู้ตัวว่าเรากระหายและเราต้องการให้ความชื่นบานจากพระวิญญาณไหลล้นตลอดในชีวิตของเรา ดังนั้นให้เรารู้ว่าเรากระหายและต้องการที่จะให้พระวิญญาณสถิตอยู่ด้วย และขอพระวิญญาณที่จะให้ความชื่นบานเติมเต็มในชีวิตของเรา

คำอธิษฐานประจำวัน

โอ พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ต้องการอิทธิพลและการสถิตอยู่ของพระวิญญาณในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขออธิษฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเติมเต็มความชื่นบานในชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้มองการทำงานของพระวิญญาณ จิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็รู้สึกแห้งผากและอ่อนล้า พระเยซู ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระองค์ เพราะไว้วางใจว่าพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ให้สัมผัสถึงการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ให้ไว้ อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์