บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'การมีสายสัมพันธ์ร่วมกัน'

16 กุมภาพันธ์ 2562

ขอ​ให้​ความ​เมตตา​กรุณา​ของ​พระ​เยซูคริสต์​เจ้า ความ​รัก​ของ​พระเจ้า รวม​ถึง​การ​มี​ส่วนร่วม​ใน​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ อยู่​กับ​พวก​คุณ​ทุก​คน
— 2 โครินธ์ 13:14 MESSAGE

ใจความสำคัญ

ในการแปลข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ที่บอกว่า “การมีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์” ผมว่าเป็นข้อความที่แสดงถึง “ความใกล้ชิดในพระวิญญาณ” ฟังดูมีพลังและน่าตื่นเต้นดีนะครับ เรามีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าผ่านทาง “ความใกล้ชิดในพระวิญญาณบริสุทธิ์” ลองคิดดูให้ดีสิครับว่ามันหมายความว่าอย่างไร การอยู่ร่วมกันและสายสัมพันธ์ของเราเกิดขึ้นผ่านทางการอยู่ร่วมกันในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเรามีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระวิญญาณของพระเจ้าเราก็ใกล้ชิดซึ่งกันและกันมากขึ้น

คำอธิษฐานประจำวัน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์อยากใกล้ชิดพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับพระคุณอันมากล้นที่ให้เราสามารถพูดได้ว่าเราใกล้ชิดพระองค์ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์แต่พระองค์ก็ยังอยากให้เราเข้ามาใกล้พระองค์ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์เข้ามามีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับผู้เชื่อคนอื่นๆ ที่อยากจะใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์