บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'ผู้รับใช้พิเศษ'

22 มิถุนายน 2561

[เปาโลเขียนไว้ว่า]ตาม​พรสวรรค์​ที่​พระเจ้า​มอบ​ให้ คือ​ให้​ผม​เป็น​ผู้รับใช้​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​เพื่อ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า และ​ทำ​หน้าที่​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ใน​การ​ประกาศข่าว​ดี ของ​พระเจ้า​เหมือน​กับ​นักบวช เพื่อ​คน​ที่​ไม่​ใช่​ยิว​นั้น​จะ​ได้​เป็น​เครื่อง​บูชา​ที่​พระเจ้า​ยอมรับ และ​ที่​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ได้​ทำ​ให้​เป็น​ของ​พระองค์​โดย​เฉพาะ ใน​ฐานะ​ที่​ผม​เป็น​คน​ของ​พระ​เยซูคริสต์ ผม​ภูมิใจ​ใน​หน้าที่​ของ​ผม​ที่​มี​ต่อ​พระเจ้า
— โรม 15:15b-17 NLT

ใจความสำคัญ

เราจะมีเวลาที่รู้สึกว่ากำลังทำตามที่พระเจ้าต้องการ รู้สึกว่าเป็นสถานที่และเวลาที่เหมาะสมอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราทำงาน เพราะว่าก็กำลังรู้สึกแบบนั้นตอนที่กำลังเขียนข้อความนี้ นอกเหนือจากความมั่นใจในสิ่งที่เขากำลังทำ เปาโลยังมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งใหญ่ ความเชื่อมั่นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้คนที่เขาแบ่งปันเรื่องพระเยซูด้วยเป็นคนบริสุทธิ์และเป็นที่ยอมรับต่อหน้าพระเจ้า ในฐานะที่เราใช้ชีวิตของเรา มีการพูดคุยสื่อสารและมีอิทธิพลต่อผู้อื่น ขอให้เราอธิษฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้ทั้งชีวิตของเราบริสุทธิ์และเป็นเครื่องถวายบูชาที่เป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้า และให้อธิษฐานว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตทั้งคำพูด การกระทำ และมีอิทธิพลในทางที่ทำให้คนอื่นมาหาพระเยซูได้

คำอธิษฐานประจำวัน

โอ พระเจ้าพระบิดา ขอบพระคุณสำหรับอิทธิพลที่พระองค์ให้มา ขอทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ที่ไม่ระวังหรือใช้อิทธิพลนั้นในทางที่ผิด องค์พระเยซู ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะนำคนเข้ามาใกล้พระองค์มากขึ้น องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงทำให้ความพยายามและคนที่ข้าพระองค์แบ่งปันเรื่องพระเยซูด้วย ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และเป็นเครื่องถวายบูชาที่พระเจ้ายอมรับ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์