บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'ลมหายใจชีวิต'

29 กันยายน 2563

แล้ว [พระเจ้า]พูดกับผมว่า “เจ้าลูกมนุษย์ ให้พูดแทนเราให้กับลมว่า 'นี่คือสิ่งที่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตพูด "ลมเอ๋ย พัดมาจากทั้งสี่ทิศเถิด ลมเอ๋ย ให้ลมหายใจกับผู้ที่ถูกฆ่าตายเหล่านี้เถิด เพื่อพวกเขาจะได้มีชีวิต’ ”ผมจึงพูดตามที่พระองค์สั่งผม และลมหายใจก็เข้าสู่ร่างของคนเหล่านั้น พวกเขามีชีวิตและยืนขึ้นมาเป็นกองทัพขนาดใหญ่มหึมา
— เอเสเคียล 37:9-10 MESSAGE

ใจความสำคัญ

พระเจ้าเอาผงคลีดินขึ้นมาแล้วทำให้เป็นรูปร่าง และใส่ลมหายใจเข้าไปให้มีชีวิต จึงเกิดเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตขึ้นมา (ปฐมกาล 2:7) นั่นคือเหตุการณ์ตอนเริ่มต้นของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในพระคัมภีร์ ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงเอเสเคียลถูกจับอยู่ในดินแดนต่างชาติ วิหารที่เขาเคยทำงานรับใช้ ได้ถูกทำลายลงแล้ว และเขาอยู่ไกลจากที่ที่เขาต้องการทำงานรับใช้ คนของพระเจ้าต้องออกร่อนเร่พเนจร ทุกสิ่งดูหดหู่ไม่มีความหวัง ดังนั้น พระเจ้าจึงให้ย้อนกลับไปดูเรื่องราวการทรงสร้าง และเตือนเอเสเคียลให้เห็นความจริง ถ้าลมหายใจของพระเจ้า ซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ สามารถทำให้ผงธุลีดินกลายเป็นคนได้ ก็แสดงว่าพระวิญญาณสามารถเปลี่ยนแปลงชนชาติที่ถูกทำลายให้กลับมามีชีวิตได้ ลมหายใจของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ นำชีวิตมาให้ในที่ที่ไม่มีชีวิต พระวิญญาณทำให้สิ่งที่ตายแล้วมีชีวิต พระวิญญาณนำชีวิตมาให้ที่ที่มีความหวังที่ริบหรี่และความฝันที่กำลังจะเลือนลางไป การนำชีวิตมาให้คนที่หลงทางและยอมแพ้ พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันนั้นปรารถนาที่จะนำชีวิตมาให้แก่เราในวันนี้

คำอธิษฐานประจำวัน

โอ พระบิดา ขอทรงให้ลมหายใจแก่ข้าพระองค์ และขอทรงใส่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์