บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'พระเยซูจะ​จุ่ม​พวก​คุณ​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์'

15 กรกฎาคม 2563

[ยอห์นผู้ให้พิธีจุ่มน้ำ]"ผม​ทำ​พิธี​จุ่ม​ให้​พวก​คุณ​ด้วย​น้ำ แต่​เขา​คน​นั้น[พระเยซู]​จะ​จุ่ม​พวก​คุณ​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์”
— มาระโก 1:8 NIV

ใจความสำคัญ

พระเยซูเกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้แก่คนที่ติดตามพระองค์ พระองค์ทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในตอนเช้าของวัน​เพ็นเทคอสต์แรก (กิจการ 2:33-39) พระเยซูยังเทพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสู่จิตใจของทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ในความเชื่อและผ่านทางพิธีจุ่มน้ำด้วย (ทิตัส 3:4-7) เปาโลสอนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตราประทับที่แสดงถึงว่าเราเป็นของพระเจ้า และแสดงถึงความรอดของเราด้วย (2 โครินธ์ 1:21-22; เอเฟซัส 1:13-14) และเป็นหลักฐานที่บอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า (โรมัน 8:16) การสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณเป็นเรื่องสำคัญมาก หลักฐานสำคัญก็คือเปาโลให้พิธีจุ่มน้ำอีกครั้งหนึ่งแก่คนที่ไม่ได้รับพระวิญญาณเมื่อตอนที่พวกเขาพิธี​จุ่ม​น้ำ​ของ​ยอห์น (กิจการ 19:1-7) พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระพรที่พระเจ้าสัญญาไว้ที่แสดงว่าเราเป็นของพระคริสต์ (กิจการ 2:33; กาลาเทีย 3:14; เอเฟซัส 1:13-14) การอวยพระพรนี้มาจากสัญญาที่พระเยซูบอกว่าพระบิดาจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ มาให้แก่คนที่ขอต่อพระองค์ (ลูกา 11:13) การสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแหล่งของ “น้ำแห่งชีวิต” ที่ไหลอยู่ภายในใจเรา (ยอห์น 7:37-39) เราใช้ชีวิตในฐานะผู้ติดตามพระเยซูเพราะเจ้าให้ของขวัญแห่งพระคุณอันยิ่งใหญ่แก่เรา

คำอธิษฐานประจำวัน

พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับพระเยซูและสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อให้เรามีชีวิต และนำเรากลับไปหาพระองค์ในฐานะลูกของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่พระองค์ให้มาอยู่ภายในเรา สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเมตตาที่พระองค์มีให้แก่เรา เราอธิษฐานที่เราจะแบ่งปันความเมตตานี้กับผู้อื่น คนที่ต้องการรู้จักความรักของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์