บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'ดาบของพระวิญญาณ'

24 มกราคม 2563

ให้เอาความรอดเป็นหมวกเหล็ก และให้ถือดาบของพระวิญญาณซึ่งก็คือถ้อยคำของพระเจ้า
— เอเฟซัส 6:17 NIV

ใจความสำคัญ

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (2 ทิโมธี 3:16-17) และพระวิญญาณช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของพระเจ้า (1 โครินธ์ 2:6-16) ข้อความแห่งความจริงของพระเจ้าเป็นมากกว่าคำพูดธรรมดาของมนุษย์ เพราะข้อความเหล่านั้นเป็นความต้องการของพระเจ้าที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 เธสะโลนิกา 4:8) ถึงแม้ว่าจะมีผู้พูดแทนพระเจ้า แต่ข้อพระคัมภีร์มาจากพระวิญญาณของพระเจ้า (2 เปโตร 1:19-21) พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผมต้องไม่ละเลยพระคำของพระเจ้า เพราะพระคำของพระเจ้าต้องเอาไว้ใช้สั่งสอน ชี้​ให้​คน​เห็น​ถึง​ความ​บาป​ใน​ชีวิต ช่วย​ปรับปรุง​แก้ไข​ให้​คนดี​ขึ้น และ​ฝึก​คน​ให้​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า เพื่อ​เตรียม​คน​ของ​พระเจ้า​ให้​พร้อม​ที่​จะ​ทำ​ดี​ทุก​อย่าง (2 ทิโมธี 3:16-17) ผมต้องยอมให้พระวิญญาณใช้พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมและทำงานในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในจิตใจของผมเพื่อฝึกที่จะแยกแยะความดีออกจากความชั่ว (ฮีบรู 4:12-13; ฮีบรู 5:11-14)อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ดึงความสนใจของผมวันนี้ก็คือ ผมต้อง “รับ” เอาพระคำพระเจ้าเข้ามาในชีวิต ต้องตั้งใจที่จะใช้และพึ่งพาพระคำพระเจ้า ให้พระวิญญาณนำผมในทางของพระเจ้า

คำอธิษฐานประจำวัน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ให้พระคำของพระองค์ในพระคัมภีร์ ขอบพระคุณที่ทรงให้ความจริงผ่านมาทางผู้พูดแทนพระองค์ ซึ่งได้รับการดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับการทำงานของพระวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงและทำให้ข้าพระองค์รู้จักพระคำของพระองค์ และในเวลาที่ข้าพระองค์แสวงหาน้ำพระทัยพระองค์จากพระคำของพระองค์ ขอให้พระวิญญาณทำงานและนำข้าพระองค์ไปในทางที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์