บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: ''

31 มกราคม 2566

พระเยซูพูดว่า "คุณเป็นพวกแรกที่ได้ยินและได้เห็น [การที่คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์สำเร็จ] คุณเป็นพยาน สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เรามาส่งมอบสัญญาจากพระบิดาให้คุณ ดังนั้นให้คุณรอที่นี่จนกว่า[พระวิญญาณบริสุทธิ์]จะเสด็จมา จนกว่าคุณจะได้รับอำนาจจากเบื้องสูง"
— ลูกา 24:48-49 MESSAGE

ใจความสำคัญ

"พวกคุณเป็นพยาน" พระเยซูต้องการให้ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดพระองค์รู้ว่า พวกเขาได้เห็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลก และพวกเขาเป็นพวกแรกที่เห็นสิ่งเหล่านั้น พวกเขาจะต้องมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่และพวกเขาจะได้รับฤทธิ์อำนาจเพื่อช่วยเหลือในงานนี้ อำนาจนี้จะเตรียมพวกเขา และทำให้พวกเขาเป็นพยานแก่โลกนี้ ฤทธิ์อำนาจที่สัญญาไว้ว่าพวกเขาจะได้รับคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ และนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกับที่อยู่ในผู้ที่เชื่อพระเยซูปัจจุบันนี้ พวกเขารอคอยให้พระองค์ส่งฤทธิ์อำนาจมาในเทศกาลเพ็นเทคอสต์ และพวกเราเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสัญญานั้นสำเร็จแล้ว และฤทธิ์อำนาจเป็นเรื่องจริง ผ่านมาสองพันปี หลายต่อหลายศตวรรษ ผู้คนจากแต่ละที่ ที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ต่างก็เรียกพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต เพราะสัญญาแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นจริงในยุคของพวกเขาและในยุคของเราด้วย

คำอธิษฐานประจำวัน

โอ พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้เราที่ไม่เชื่อในฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ให้แก่เราในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบพระคุณพระเยซู ที่เทพระวิญญาณมาในเราเมื่อเรามอบชีวิตแด่พระองค์ ในเวลานี้ ขอทรงเปิดตาและใจของเราที่จะเห็น และเชื่อในสัญญาแห่งฤทธิ์อำนาจนี้ เพื่อเป็นพยานในงานของพระองค์ที่เราเห็นได้ในทุกวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

Heartlight now uses Disqus for comments instead of Facebook. — Learn More

Archived Facebook Comments

Other Devotionals from Heartlight for 31 มกราคม 2566

A daily dose of Christian quotes to inspire and encourage.
"To God, our journey is as important as our destinations."
The classic twice-daily devotional from Charles H. Spurgeon.
"Running is not everything, there is much in the way which we select: a swift foot over hill and down dale will not keep pace with a slower traveller....."
A one-year devotional guide through the book of Acts.
"[Peter reminded the crowds at Pentecost,] "King David said this about [the crucified Jesus]: 'I see that the LORD is always with me.I will not be..."
A daily guide from the gospels that challenges readers to live for Jesus.
"[When Mary and Joseph took Jesus to the Temple for his dedication,] there was a man in Jerusalem named Simeon. He was righteous and devout and was..."

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์