บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'พระวิญญาณนำ'

25 กันยายน 2561

เปาโล​และ​คน​อื่นๆ​ที่​ไป​ด้วย เดิน​ทาง​ผ่าน​แคว้น​ฟรีเจีย​และ​กาลาเทีย พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ห้าม​พวก​เขา​ไม่​ให้​เข้า​ไป​ประกาศ​พระคำ​ของ​องค์​เจ้า​ชีวิต​ใน​แคว้น​เอเชีย เมื่อ​พวก​เขา​มา​ถึง​ชาย​แดน​ของ​แคว้น​มิเซีย​แล้ว พวก​เขา​พยายาม​จะ​เข้า​ไป​ใน​แคว้น​บิธีเนีย แต่​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เยซู​ก็​ห้าม​ไว้​อีก
— กิจการ 16:6-7 NLT

ใจความสำคัญ

การที่พระวิญญาณทรงนำเกี่ยวข้องกับการที่พระวิญญาณปกป้องเราจากความผิดพลาดในเรื่องของสถานที่และเวลา ผมเคยอธิษฐานและได้ยินคนอื่นอธิษฐานว่า “พระเจ้า ขอทรงอยู่เหนือเราเมื่อเราทำผิด” แต่ผมจำไม่ได้ว่ามีใครเคยอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงปกป้องเราจากความผิดพลาดในเรื่องของเวลา คือการที่เราไปอยู่ในที่ที่เราไม่ควรไป” ผมไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรนะครับ แต่สำหรับผมหลังจากหลายปีที่ได้พยายามถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการเผยแพร่ข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า ผมคิดว่าผมต้องอธิษฐานตามคำอธิษฐานแบบที่ 2 บ่อยมากขึ้น

คำอธิษฐานประจำวัน

โอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในข้าพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เข้าใจเวลาของพระองค์ นำข้าพระองค์ไปในที่ที่ข้าพระองค์จะมีประโยชน์มากที่สุด และไปในเวลาที่จะทำให้แผ่นดินของพระองค์เติบโตขึ้น เพื่อเป็นพระพรแก่ลูกๆของพระองค์ และคนที่หลงหาย โอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงนำชีวิตของข้าพระองค์และขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากความผิดพลาดในเรื่องของเวลาและสถานที่ ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์อยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่ และขอทรงนำข้าพระองค์กลับไปในทางที่ถูกต้องตามเวลาของพระองค์ ขอพระสิริเป็นของพระองค์ และพระเยซูคริสต์ อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์