บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'ดีกว่าที่จะจากไป'

23 สิงหาคม 2562

[พระเยซูพูด] "แต่เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า การที่เราจะจากพวกท่านไปก็เพื่อผลดีของพวกท่าน ถ้าเราไม่ไปองค์ที่ปรึกษาก็จะไม่มาหาพวกท่าน แต่ถ้าเราไปเราจะส่งพระองค์มาหาพวกท่าน"
— ยอห์น 16:7 MESSAGE

ใจความสำคัญ

หลายคนอยากที่จะมีชีวิตและได้เห็นตอนที่พระเยซูกำลังสั่งสอนอยู่บนโลกนี้ แต่พระเยซูก็เน้นอย่างชัดเจนว่า จะดีกว่าสำหรับเราถ้าพระองค์กลับไปหาพระบิดาและส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นเพื่อนและเป็นผู้นำให้แก่เรา เรามีคำสอนและชีวิตของพระเยซูเป็นแนวทางในการนำเราเข้าสู่ความจริงของพระเจ้าที่มีให้แก่เรา แล้วเราก็ยังมีพระวิญญาณ เพื่อนที่พระเยซูส่งมาเพื่อยืนยันคำพูดของพระองค์ เพื่อนำเราเข้าสู่ความจริงเกี่ยวกับคำสอนของพระองค์ และเพื่อช่วยเราให้จดจำและเข้าใจสิ่งที่พระเยซูทำและสิ่งที่พระองค์สอน รวมทั้งยังเสริมกำลังเราให้ใช้ชีวิตเพื่อพระเยซูด้วย ใช่แล้วครับ มันดีกว่าจริงๆ ที่พระเยซูกลับไปเพื่อเตรียมที่ให้แก่เรา (ยอห์น 14:2-3) และส่งพระวิญญาณให้มาอยู่กับเราจนกว่าเราจะกลับบ้านไปหาพระองค์

คำอธิษฐานประจำวัน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณที่เป็นตัวแทนของพระองค์มาอยู่ภายในข้าพระองค์ และเป็นเพื่อนแก่ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์อยากที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระเยซู และแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับคนในโลกที่กำลังหลงหายและต้องการความช่วยเหลือ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์