บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'วิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์'

18 มกราคม 2564

พวกคุณไม่รู้หรือว่าร่างกายของพวกคุณเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าให้พระวิญญาณนี้อยู่ในตัวพวกคุณ พวกคุณก็เลยไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองอีกต่อไป เพราะพระเจ้าซื้อพวกคุณมาด้วยราคาแพง ดังนั้นขอให้ใช้ร่างกายของคุณให้เกียรติกับพระเจ้า
— 1 โครินธ์ 6:19-20 NIV

ใจความสำคัญ

ในสมัยก่อนวิหารเป็นสถานที่ที่คนคิดว่าบรรดาเทพเจ้าอาศัยอยู่ที่นั่น วิหารเป็นมากกว่าสถานที่สำหรับการนมัสการแต่เป็นสถานที่สำหรับอยู่ด้วย ดังนั้นเมื่อเปาโลเตือนเราว่าเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขากำลังพูดถึงสิ่งที่ค่อนข้างลึกซึ้ง นั่นคือ พระเจ้าอยู่ในเรา เราเป็นที่ที่พระเจ้าอยู่ เราเป็นวิหารที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่เพราะเราชำระตัวเองหรือเพราะเราทำให้ตัวเองเป็นที่ที่น่าอยู่ แต่เพราะพระเจ้าซื้อเรามาด้วยชีวิตของพระเยซู เราเป็นที่อยู่ที่มีค่าของพระเจ้าที่พระองค์ซื้อมาเพื่อให้โลกนี้ได้เห็นการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ในชีวิตของเรา ในฐานะที่เราเป็นที่ที่พระวิญญาณพระเจ้าสถิตอยู่ เราต้องถวายเกียรติและนำพระสิริมาสู่พระองค์ด้วยร่างกายของเราซึ่งเป็นวิหารของพระองค์ ไม่ว่าคุณจะมองร่างกายคุณอย่างไร ให้จำไว้ว่า คุณบริสุทธิ์ มีค่า และมีเกียรติ เพราะกษัตริย์แห่งชัยชนะทำให้คุณเป็นบ้านของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐานประจำวัน

พระบิดา ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ทำให้ข้าพระองค์นึกถึงความใกล้ชิดที่พระองค์อยู่กับข้าพระองค์ ภายในข้าพระองค์ ขอทรงยกโทษให้กับข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่ได้ตระหนักถึงการอยู่ด้วยของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอพระองค์ได้รับเกียรติจากในการที่ข้าพระองค์เป็น ในสิ่งที่ข้าพระองค์พูด ในการที่ข้าพระองค์ใช้ชีวิต และในการคิด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและผ่านการอยู่ด้วยของพระวิญญาณ อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์