บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: '​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์แต่ง​ตั้ง'

18 มิถุนายน 2562

Thank You for Your Support!

Our 2019 Summer Donation Drive was a success because of YOU!

Learn More
[เปาโลพูดกับผู้นำอาวุโสชาวเอเฟซัสที่เมืองมิเลทัส]"ระวัง​ตัวเอง​กับ​ฝูงชน​ทั้งหลาย​ที่​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ได้​ตั้ง​ให้​คุณ​เป็น​ผู้​ดูแล​เลี้ยงดู ซึ่ง​ก็​คือ​หมู่​ประชุม​ของ​พระเจ้า ที่​พระองค์​ได้​ซื้อ​มา​ด้วย​เลือด​ของ​พระองค์​เอง"
— กิจการ 20:28 NIV

ใจความสำคัญ

เปาโลเตือนผู้นำอาวุโสในเอเฟซัสถึงความจริง 3 อย่าง เกี่ยวกับคนที่เป็นผู้นำคือ 1. ผู้นำต้องดูแล เลี้ยงดู ปกป้อง และเอาใจใส่คนของพระเจ้า 2. พระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนในการเลือกคนที่จะมีบทบาทเป็นผู้นำ 3. คนที่เป็นผู้นำต้องตระหนักว่าคนที่พวกเขานำ ไม่ได้เป็นคนของพวกเขาแต่เป็นของพระเจ้า ที่พระองค์จ่ายด้วยราคาที่สูง (ในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ใช้คำว่า “ฝูงแกะ” และ “หมู่ประชุมของพระเจ้า”) ความจริงเหล่านี้ เป็นที่เตือนที่ดีให้ผู้นำตระหนักถึงการที่พระเจ้าทรงเรียกพวกเขามาในฐานะผู้นำ และให้ผู้ตามทำตามด้วย สำหรับพวกเราความจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เตือนเราว่าหมู่ประชุมมีค่ามากสำหรับพระเจ้า

คำอธิษฐานประจำวัน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงทำงานในหมู่ประชุมของเราในวันนี้ ผ่านทางการทรงเรียกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่จะเลือกคนที่พระองค์ต้องการให้มาเป็นผู้นำของเราในหมู่ประชุมของพระองค์ พระบิดา ขอทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของหมู่ประชุมของพระองค์ให้มากกว่านี้ ข้าพระองค์สัญญาว่าจะเห็นค่าของหมู่ประชุมของพระองค์อย่างที่พระองค์เห็น ข้าพระองค์ขอถวายคำมั่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์