บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'สิ่งที่เราเป็นในตอนนี้'

17 มกราคม 2561

พวกคุณไม่รู้หรือว่า คนที่ทำชั่วจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก อย่าหลอกตัวเองเลย คนที่ทำผิดทางเพศ คนที่กราบไหว้รูปเคารพ คนที่เล่นชู้ ผู้ชายขายตัว พวกเกย์ คนขี้ขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น คนขี้โกง คนพวกนี้ไม่มีวันได้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกหรอก ในอดีตพวกคุณบางคนก็เป็นอย่างนั้น แต่ฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าของเราได้ชำระคุณจากบาป ทำให้คุณเป็นของพระเจ้า และทำให้พระเจ้ายอมรับคุณ
— 1 โครินธ์ 6:9-11 NIV

ใจความสำคัญ

มีความแตกต่างมากนะครับระหว่าง “เราเคยเป็น” กับ “เราเป็น” (ดูใน โคโลสี 1:21-23) และความแตกต่างนั้นเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเราเอง ความแตกต่างนั้นเกิดจากการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เราสะอาด (“ชำระ”) ทำให้เรามีใจที่บริสุทธิ์และทำให้เรากลายเป็นคนบริสุทธิ์ (“ล้างบาป”) และพระวิญญาณประกาศว่าเราไม่มีความผิด (“แก้ต่าง”) เปาโลกำลังเตือนชาวเมืองโครินธ์ให้ระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อพวกเขาเรียกพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของพวกเขา และรับบัพติสมา และได้รับของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมอยากหนุนใจให้คุณมองย้อนไปตอนที่คุณเข้ามาหาพระคริสต์ และให้ชื่นชมยินดีว่าคุณเป็นอย่างนี้ได้เพราะอำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้า และคุณได้ทิ้งตัวตนเก่าของตนเองก่อนที่คุณจะรู้จักพระคริสต์ไปแล้ว ให้ระลึกอยู่เสมอว่าคุณเป็นใคร และไม่จมอยู่กับตัวตนเก่าที่เคยเป็นนะครับ

คำอธิษฐานประจำวัน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ พระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ทรงเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ ขอบคุณที่ข้าพระองค์ไม่เป็นที่อย่างที่เคยเป็น ขอบพระคุณที่แม้บางครั้งข้าพระองค์สะดุด เลือดของพระเยซูก็ยังคงชำระข้าพระองค์ และพระวิญญาณของพระองค์ก็ยังทำงานที่จะเปลี่ยนข้าพระองค์ให้มีลักษณะที่บริสุทธิ์และมีเมตตาเหมือนอย่างพระองค์ ขอทรงทำงานในการเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ต่อไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์