บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'เสริมกำลังในการประกาศ'

8 กุมภาพันธ์ 2561

ในทุกโอกาสและทุกเรื่องที่คุณอธิษฐานหรือขอร้อง ก็ให้อธิษฐานด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณ ด้วยเหตุนี้ให้ตื่นตัวและอธิษฐานตลอดเวลาสำหรับทุกคนที่เป็นของพระเจ้า ให้อธิษฐานเผื่อผมด้วย เพื่อเมื่อเวลาที่ผมเปิดปากพูด พระเจ้าจะให้คำพูดกับผม เพื่อผมจะได้เปิดเผยเรื่องลึกลับของข่าวดีนี้อย่างกล้าหาญ ผมก็เป็นทูตของพระเจ้าที่กำลังประกาศข่าวดีนี้อยู่ในคุก ช่วยอธิษฐานให้ผมกล้าที่จะประกาศข่าวดีนี้ ตามที่ผมควรจะพูดด้วย
— เอเฟซัส 6:18-20 NIV

ใจความสำคัญ

เมื่อเราอ่านในหนังสือกิจการ เราจะเห็นอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเหลือผู้เชื่อในยุคแรกๆ ในการประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในพวกเขาและอธิษฐานต่อพระเจ้าแทนพวกเขา ผู้ที่เชื่อสามารถอธิษฐานด้วยความมั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พวกเขาพูดกับพระบิดาโดยตรง (เอเฟซัส 2:18) พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับพระเจ้าแทนคริสเตียนในเวลาที่ไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานอย่างไร และให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า (โรม 8:26-27) ในวันนี้เราก็ยังวางใจได้ว่าพระวิญญาณจะช่วยพูดต่อพระเจ้าแทนเรา เพื่อบอกความต้องการในใจของเรา นอกจากนี้เปาโลยังเตือนเราว่าเราสามารถพึ่งพาการช่วยเหลือของพระวิญญาณ เมื่อเราอยู่ต่อหน้าคนที่ไม่เชื่อ พระวิญญาณจะให้คำพูดกับเราเพื่อประกาศข่าวดีของพระเยซูอย่างกล้าหาญและชัดเจน เปาโลบอกอีกทางหนึ่งที่เราจะอธิษฐานและให้อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานคือ ให้เราอธิษฐานสำหรับคนที่ประกาศเรื่องพระเยซูในที่ที่อันตราย ให้เรามุ่งมั่นในการอธิษฐานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เผื่อผู้ที่ใช้ชีวิตเพื่อประกาศข่าวดีเรื่องของพระเยซู ให้เราอธิษฐานที่พวกเขาจะประกาศโดยไม่มีความกลัวและได้รับการเติมเต็มด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐานประจำวัน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงให้สติปัญญาแก่พวกเราที่จะรู้ว่าควรจะพูดอย่างไรถึงจะดีที่สุดในการแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูกับคนที่อยู่รอบข้างเรา ข้าพระองค์ขออธิษฐานสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตเพื่อประกาศข่าวดี ข้าพระองค์ระลึกถึงบางคนที่รู้จักเป็นการส่วนตัว ขอให้พระองค์อวยพรและเสริมกำลังพวกเขาที่จะรู้ว่าควรพูดอย่างไร ให้พวกเขาประกาศเรื่องของพระเยซูด้วยใจกล้าหาญ ไม่มีความกลัวและชัดเจน อธิษฐานในพระนามพระเยซู ผู้ที่ข้าพระองค์ขอให้เทพระพรแด่ผู้รับใช้พระคำของพระองค์ อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์