บทเฝ้าเดี่ยวไฟบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ: 'ด้วย​ไฟ'

25 เมษายน 2563

[ยอห์นผู้ทำพิธีจุ่มน้ำ] "ผม​ทำ​พิธี​จุ่ม​ให้​ด้วย​น้ำ เพื่อ​ให้​รู้​ว่า​พวก​คุณ​ได้​กลับ​ตัว​กลับ​ใจ​แล้ว แต่​จะ​มี​ผู้​หนึ่ง​ที่​มา​ที​หลัง​ผม ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ผม​มาก ขนาด​รองเท้า​สาน​ของ​เขา ผม​ยัง​ไม่​ดี​พอ​ที่​จะ​ถอด​ให้​เลย เขา​จะ​ทำ​พิธี​จุ่ม​ให้​กับ​พวก​คุณ​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ และ​ด้วย​ไฟ"
— มัทธิว 3:11 NLT

ใจความสำคัญ

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีจุ่มน้ำมี 2 อย่างคือ (1) สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่รับพิธีจุ่มน้ำขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคนนั้นเอง และ(2) สิ่งที่พระเยซูจะทำผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ แม้ว่าความตั้งใจในการรับพิธีจุ่มน้ำของเราเป็นเรื่องสำคัญ แต่การที่พระเยซูเทพระวิญญาณลงมาให้แก่เราเพื่อชำระเราและอยู่ในเรา เป็นสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จตามที่ตั้งใจ (ทิตัส 3:3-7; 2 โครินธ์ 3:17-18) ยอห์นผู้ให้พิธีจุ่มน้ำมีอำนาจในฐานะอาจารย์ที่สอนให้คนกลับใจจากบาป เรียกให้คนกลับใจ และชี้ให้พวกเขาไปหาพระเยซู ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้สำคัญในชีวิตของหลายๆ คน ที่ตั้งใจเตรียมใจสำหรับพระเยซู ยอห์นมีพระพรอันยิ่งใหญ่ แต่พระเยซูเป็นผู้เดียวที่สามารถให้การจุ่มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟได้ มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทำให้เราบริสุทธิ์ผ่านทางพระวิญญาณ (1 โครินธ์ 6:11)และพระองค์ก็อยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณ (ยอห์น 14:19-23)อาจารย์สอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น ก็ไม่ได้คู่ควรแก่การถือรองเท้าของพระเมสสิยาห์ พระเยซู ผู้เป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์ผู้เดียวที่สามารถให้เราได้รับการจุ่มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟได้

คำอธิษฐานประจำวัน

พระบิดาผู้ชอบธรรม เราไม่สามารถแตะต้องความบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ แต่พระองค์ก็ประทานให้แก่เราผ่านของขวัญแห่งพระคุณของพระองค์ทางพระบุตรบนไม้กางเขน และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชำระเรา เสริมสร้าง เปลี่ยนแปลงเราและอยู่ในเรา เราสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

บทเรียนชุดข้อพระคัมภีร์ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบทเรียนประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

บทเรียนและคำอธิษฐานทั้งหมดเขียนขึ้นและเรียบเรียงโดย ฟิล แวร์